bắt tắt ngôn từ VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB liên quan Lược đồ câu chữ MIX cài đặt về
Đăng nhập thông tin tài khoản chungchimamnonhcm.edu.vn và đăng ký kết sử dụng phần mềm tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Quy chế thi đại học năm 2020

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
share qua:
*
*

đăng nhập thông tin tài khoản gói giờ Anh hoặc nâng cao để sở hữu file. Nếu như quý khách chưa có tài khoản, vui lòng đăng cam kết tại đây!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

Số: 09/2020/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 7 mon 5 năm 2020


THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON


Căn cứ Luật giáo dục và đào tạo ngày 14 tháng 6 năm 2005; pháp luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 9 năm 2009;

Căn cứ hình thức Giáo dục đh ngày 18 tháng 6 năm 2012; lao lý sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của công cụ Giáo dục đh ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và giải đáp thi hành một trong những điều của luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một trong những điều của phương pháp Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm 2013 của cơ quan chính phủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ- CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và lý giải thi hành một số điều của giải pháp Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm trước đó của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và lí giải thi hành một vài điều của Luật giáo dục đào tạo đại học; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 mon 12 năm 2019 của chính phủ nước nhà Quy định cụ thể và giải đáp thi hành một vài điều của lý lẽ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục và đào tạo đại học.

Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 02 năm 2019 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Đại học,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Quy chế tuyển chọn sinh trình độ chuyên môn đại học; tuyển chọn sinh chuyên môn cao đẳng ngành giáo dục Mầm non.


Điều 1. Phát hành kèm theo Thông tứ này quy chế tuyển sinh trình độ chuyên môn đại học; tuyển sinh chuyên môn cao đẳng ngành giáo dục và đào tạo Mầm non.

Xem thêm: Mặt Khác Trong Tiếng Anh Là Gì? Các Từ Đồng Nghĩa Với Từ "On The Other Hand"?


Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 22 tháng 6 năm 2020 và sửa chữa các Thông tứ số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 mon 01 năm 2017 phát hành Quy chế tuyển sinh đh hệ chính quy, tuyển chọn sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ thiết yếu quy và các Thông bốn sửa đổi, bổ sung Quy chế trên (Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày thứ nhất tháng 3 năm 2018, Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 mon 02 năm 2019); sửa chữa các nội dung liên quan đến tuyển sinh tại các Thông tứ số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 3 năm 2017 ban hành Quy chế đào tạo và giảng dạy vừa làm vừa học trình độ chuyên môn đại học, Thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT ngày 30 mon 3 năm 2018 luật pháp về tuyển chọn sinh, huấn luyện và giảng dạy để cung cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 chuyên môn đại học đội ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên, ra quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 quy định giảng dạy để cung cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Đại học, Thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; chủ tịch sở giáo dục và đào tạo; người có quyền lực cao Sở giáo dục, kỹ thuật và công nghệ tỉnh tệ bạc Liêu; chủ tịch đại học, học tập viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cđ tuyển sinh ngành giáo dục và đào tạo Mầm non phụ trách thi hành Thông tứ này.

 Nơi nhận: - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng chính phủ; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - bộ trưởng (để báo cáo); - kiểm toán Nhà nước; - viên KTVBQPPL (Bộ bốn pháp); - Công báo; - Như Điều 3; - Cổng TTĐT thiết yếu phủ; - Cổng TTĐT Bộ giáo dục và Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Phúc


QUY CHẾ

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC; TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON (Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 mon 5 năm 2020 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)