*

Chết đứng còn hơn sống......

Bạn đang xem: Chết một đống còn hơn sống

Chết vinh còn rộng sống......

Chết ....... Còn hơn sống đục

Chết một đống còn rộng sống......

Tìm từ bỏ ngữ phù hợp để điền vào khu vực chấm

 


*

tìm từ bỏ ngữ thích hợp điền vào vị trí trống để hoàn hảo các tục ngữ dưới đây

a> chết đứng còn Vinh Còn rộng Sống..................

B chết...................... còn hơn Sống đục

C chết Vinh Còn hơn Sống........................

D chết một lô Còn hơn Sống.........................


*

Tìm từ ngữ tương thích vào nơi trống để hoàn trỉnh những tục ngữ dưới đây Chết đứng còn hơn sống.......Chết.......còn rộng sống........Chết một đống còn hơn sống ..........


Chết đứng còn hơn sống quỳ.

Chết vinh còn rộng sống nhục.

Chết trong còn rộng sống đục.

Chết một đống còn hơn sống một người.


Tìm tự ngữ tương thích vào chỗ trống để hoàn trỉnh những tục ngữ sau đây :

Chết đứng còn rộng sống.......

Chết.......còn hơn sống........

Chết một đống còn rộng sống ..........

 


Chết đứng còn hơn sống...... Quỳ.

Xem thêm: Mua Bán Xe Suzuki Impulse Giá Xe Suzuki Impulse 125 Fi Scooter 2016

Chết vinh còn hơn sống...... nhục.

Chết...... Vào còn rộng sống đục.

Chết một gò còn hơn sống...... Một mình.


Chết đứng còn hơn sống...... Quỳ.

Chết vinh còn hơn sống...... nhục.

Chết...... Vào còn hơn sống đục.

Chết một đống còn hơn sống...... Một mình.

tui said: " ko gồm j nhằm điền vào được!!! "


Tìm tự ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các tục ngữ tiếp sau đây : bị tiêu diệt một lô còn hơn sống...


Bài 1: tra cứu từ ngữ tương thích điền vào vị trí trống để hoàn hảo các tục ngữ dưới đây:a) bị tiêu diệt đứng còn hơn sống …….... B) bị tiêu diệt ……….…. Còn rộng sống đụcc) chết vinh còn hơn sống……….. D) bị tiêu diệt một đụn còn rộng sống ……..……

Bài 1: tìm kiếm từ ngữ thích hợp điền vào vị trí trống để hoàn hảo các tục ngữ bên dưới đây:

a) bị tiêu diệt đứng còn rộng sống …….... B) bị tiêu diệt ……….…. Còn rộng sống đục

c) bị tiêu diệt vinh còn rộng sống……….. D) bị tiêu diệt một gò còn hơn sống ……..…… 

 


Bài 1: tìm kiếm từ ngữ phù hợp điền vào địa điểm trống để hoàn hảo các tục ngữ dưới đây:

a) bị tiêu diệt đứng còn rộng sống qu b) bị tiêu diệt trong còn hơn sống đục

c) bị tiêu diệt vinh còn hơn sống nhục  d) bị tiêu diệt một đống còn rộng sống một người


1.Chết đứng còn rộng sống quỳ.

2. Bị tiêu diệt vinh còn hơn sống nhục.

3. Chết trong còn hơn sống đục.

4. Bị tiêu diệt một đống còn hơn sống một người.

Học xuất sắc nha bạn


Giải thích các câu sau :

- chết vinh còn hơn sống nhục.

- bị tiêu diệt đứng còn hơn sống quỳ.

- Đói đến sạch rách cho thơm.