Bên cạnh việc nắm chắc chắn lý thuyết, luyện tập thường xuyên bằng các bài tập thực hành là điều vô cùng cần thiết, nhất là so với những nhà điểm ngữ pháp quan trọng như câu trực tiếp cùng câu loại gián tiếp. Chính vì thế, nội dung bài viết hôm nay bọn chúng mình sẽ hỗ trợ đến các bạn những dạng bài xích tập phổ cập nhất của nhiều loại câu này để bạn cũng có thể ôn tập với củng cố gắng thêm loài kiến thức.

Bạn đang xem: Bài tập câu tường thuật

Mình sẽ tóm tắt qua một chút về các cấu trúc câu trực tiếp, gián tiếp thường chạm mặt để chúng ta có thể nhớ lại và áp dụng ngay nhé.


Kiến thức bắt tắt về Câu tường thuật, câu loại gián tiếp

Câu trực tiếp: “S + V…”, S + said/ said to Sb/ told.

(Trường hợp động từ tường thuật chia ở thì hiện tại thì khi gửi sang câu gián tiếp ta sẽ không còn lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu kể: S + said/ said lớn Sb/ told + that + S + V (lùi thì) 

Câu tường thuật dạng câu hỏi: S + asked/ wanted to lớn know/ wondered + if/ whether/ Wh-words + S + V (lùi thì)

Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh: S + asked/ told + O + (not) + to lớn V

Trên đấy là một số kết cấu thông dụng, hay gặp. Ko kể ra, còn một số cấu trúc đặc biệt khác. Chúng ta cũng có thể tham khảo bài viết về Câu tường thuật để biết rõ hơn nhé.

*
*

I. Bài tập viết lại câu

1. “I walked trang chủ after the event,” Tom said.

➔ __________________________________________________________.


2. “Do you enjoy listening lớn music?” Bin asked her.

➔ __________________________________________________________.

3. She said lớn me “Can you speak Vietnamese?”

➔ __________________________________________________________.


4. “I don’t like this red cap,” she said.

➔ __________________________________________________________.

5. He said khổng lồ me “I haven’t finished my work”.

➔ __________________________________________________________.

6. “I must go home to make the dinner”,said Linda.

➔ __________________________________________________________.

7. “I have just received a postcard from my aunt,”my best friend said to me.

➔ __________________________________________________________.

8. “Do your sister và brother go to lớn the same school?” nam giới asked his friend.

➔ __________________________________________________________.

9. ”Give him a smile,”The photographer told him.

➔ __________________________________________________________.

10. “Don’t discuss this question now,” said my teacher to us.

➔ __________________________________________________________.

11. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

➔ __________________________________________________________.

12. “What would you vì chưng if you had three days off ?” I asked him.

➔ __________________________________________________________.

13. “If you had listened to my advice, you wouldn’t have made such a big mistake.” Julia said to lớn LiLi.

➔ __________________________________________________________.

14. “I’m sure she will help you if you ask her.”, he told me.

➔ __________________________________________________________.

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.”, our teacher said.

➔ __________________________________________________________.

II. Tìm và sửa lỗi sai trong những câu tường thuật, con gián tiếp dưới đây

Salim told to lớn Alice lớn give her a hand. Cuong asked her whether did she like sports or not.Hoa promised her boy friend that she would expect lớn see him next Monday.Kim said her mother that she would visit her grandfather in Nha Trang the next day.Her father ordered her do not go out with him the day before.My neighbour told me that she will let me know as soon as she heard from him.The policeman asked Bob if he has really seen that happen with his own eyes.My father said that the xe taxi was coming now and asked if everyone was ready.Minh advised her husband don’ drink too much; however, he might thua control of the car and have a bad accident.Tam told her boyfriend that she is very glad he had come và invited him khổng lồ sit down.

III. CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT

1. Harry said to me, “If I were you , I would read different types of books in different ways.”

A. Harry advised me read different types of books in different ways.

B. I said lớn Harry read different types of books in different ways to me.

C. I read different types of books in different ways khổng lồ Harry as he told me.

D. Conan advised me to read different types of books in different ways.

Xem thêm: Thu Hồi Sữa Nghi Nhiễm Khuẩn Bị &Apos;Tuýt Còi&Apos;, Bệnh Nhiễm Khuẩn Salmonella

2. Shall I make you a coffee?” Jan said lớn the lady.

A. Jan wanted to make a coffee for the lady

B. Jan refused to make a coffee for the lady

C. Jan offered khổng lồ make a coffee for the lady

D. Jan promised khổng lồ make a coffee for the lady

3. Jun asked Ngoc why _________ the film on television the night before.

A. Didn’t she watch B. Hadn’t she watched

C. She doesn’t watch D. She hadn’t watched

4. Gin asked me _________ .

A. What time does the concert start B. What time the concert start

C. What time the concert started D. What time did the concert start

5. Yen said that she _________ there at noon.

A. Is going khổng lồ be B. Going to lớn be

C. Will be D. Can be

6. Jack asked me _________.

A. Where vì chưng you come from? B. Where bởi I came from

C. Where I came from D. Where did I come from?

7. They said that their house had been broken into _________.

A. The two days before B. Two days ago C. Two days before D. Since two days

8. Peter said he was leaving for Paris _________.

A. Next week B. The week previous C. Following week D. The following week

9. The woman wonders _________ doing well at school.

A. Whether her children are B. If her children were

C. Her children were D. Her children are if

10. The man asked the boys _________ .

A. Why did they fight B. Why they were fighting

C. Why they fight D. Why were they fighting

11. Judy _________ going for a walk, but no one else wanted to.

A.admitted B. Offered C. Promised D. Suggested

12. When he was at Oliver’s plat yesterday, Martin asked if he _________ use the phone.

A. Can B. Could C. May D. Must

13. Tom said that thành phố new york _________ more lively than London.

A. Is B. Be C. Was D. Were

14. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _________.

A. No worry B. Not worry C. No khổng lồ worry D. Not lớn worry

15. Someone _________ me there’s been an accident on the motorway.

A. Asked B. Said C. Spoke D. Told

IV. Kết thúc các câu tường thuật, loại gián tiếp sau

1. “Where is my umbrella?” she asked.

➔ She asked _________________________________________________________ .

2. “How are you?” Martin asked us.

➔ Martin asked us _____________________________________________________ .

3. He asked, “Do I have to vì it?”

➔ He asked __________________________________________________________ .

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

➔ The mother asked her daughter _________________________________________ .

5. “Which dress bởi vì you like best?” she asked her boyfriend.

➔ She asked her boyfriend ______________________________________________ .

6. “What are they doing?” she asked.

➔ She wanted lớn know _________________________________________________ .

7. “Are you going lớn the cinema?” he asked me.

➔ He wanted to lớn know __________________________________________________ .

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

➔ The teacher wanted to lớn know ___________________________________________ .

9. “How vị you know that?” she asked me.

➔ She asked me ______________________________________________________ .

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

➔ My friend asked me __________________________________________________ .

Đáp án bài tập Câu tường thuật, con gián tiếp

I.

Tom told me that he had walked trang chủ after the event.Bin asked her if she enjoyed listening to lớn music.She asked me if I could speak Vietnamese.She told me that she didn’t lượt thích that red cap.He told me he hadn’t finished his work.Linda told me that she must go trang chủ to make the dinner.My best friend told me that she/he had just received a postcard from her/his aunt.Nam asked his friend whether her/his sister and brother went to the same school.The photographer told him lớn give him a smile.My teacher told us not to lớn discuss that question then.She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.I asked him what he would vị if he had had three days off. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened lớn her advice.He told me that he was sure she would help if I asked her.Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

II.

told to lớn ➔ tolddid she lượt thích ➔ she likednext Monday ➔ the next Mondaysaid ➔ said to/tolddo not go ➔ not lớn gowill let ➔ would lethas really seen ➔ had really seennow ➔ thendon’t drink ➔ not lớn dinkis ➔ was

III.

D 2. C 3. D 4. C 5. C 6. C 7. C 8. D 9. B 10. B 11. D 12. B 13. C 14. D 15. D

IV.

She asked me where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to vày it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She wanted to lớn know what they were doing.He wanted to lớn know if I was going khổng lồ the cinema.The teacher wanted to know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked lớn Kevin.

Trên đấy là một số dạng bài bác tập về câu trần thuật mà cửa hàng chúng tôi đã tổng thích hợp được. Hy vọng những bài xích tập này đã giúp bạn nắm vững rộng về câu tường thuật. Chúc bạn làm việc tốt!